Contents

The book starts with a simple introduction to the finite element method (FEM). The next chapter gives a description of Simulate and covers model types, element types and available analyses. Since Simulate uses the p-method, both p and h methods are explained and compared. Furthermore convergence and accuracy are discussed. The third chapter describes the user interface of Simulate. 

The following chapters are filled with finite element analyses of mechanical structures - well documented tasks followed by exercises with hints. The analyses cover solids, shells and beam structures. Moreover, two-dimensional analyses are used for plane stress, plane strain and axisymmetric solids and shells. Heat conduction analysis is used for the computation of the temperature distribution of an engine component. The result is used for the determination of thermal stresses. Some tasks and exercises illustrate the use of mirror and cyclic symmetry.

Boken inleds med en enkel introduktion till finita element metoden (FEM) och därefter följer ett kapitel om Simulate. Detta behandlar bl.a. modell- och elementtyper i programmet samt tillgängliga analyser (statiska analyser, modalanalyser, etc.) och studier (känslighetsberäkningar samt optimering). Då Simulate baseras på p-metoden förklaras och jämförs h- och p-metoderna inom FEM. Vidare diskuteras konvergens och noggrannhet. Det tredje kapitlet behandlar Simulates användargränssnitt.

Kapitel 4-10 lär ut hur Simulate används för att beräkna hållfasthetsproblem av olika slag. Hit hör analyser av solider, skal samt balkstrukturer. Dessutom visas hur vissa tredimensionella problem kan analyseras med rent tvådimensionella modeller (plan spänning, plan töjning, axialsymmetriska solider och skal).

Kapitel 11 behandlar värmeledningsanalys med Simulate. Temperaturfördelningen beräknas för en motorkomponent med hjälp av värmeövergångsdata. De beräknade temperaturerna används därefter i en strukturanalys för beräkning av termiska spänningar.

Flera uppgifter/övningar i kapitel 4-10 illustrerar hur spegelsymmetri kan utnyttjas för olika typer av modeller. Kapitel 12 fokuserar på cyklisk symmetri.