Beam structures

The chapter starts with a presentation of local coordinate systems used for the definition beam elements. The first task is an analysis of a cantilever beam which is simply supported at two points. It illustrates the definition of beams and the presentation of results (shear forces and bending moments). In the second task a modal analysis is performed for a 3D frame work. The next task covers static and buckling analysis of a simple truss. The tasks are followed by three exercises. The figures show the first and third eigen modes for the modal analysis of the 3D frame work. 

Kapitlets uppgifter består av en konsolbalk som är fritt upplagd på två punkter, ett 3D ramverk med punktmassor samt ett 3D fackverk. Den första uppgiften tjänar som introduktion till balkanalyser med Simulate med detaljerad genomgång av definition av balkar samt redovisning av resultatstorheter (tvärkrafts- och momentdiagram). För ramverket genomförs en modalanalys medan en bucklingsanalys görs för fackverket. Övningarna omfattar konsolbalkar respektive ett 3D ramverk. Vid modalanalysen beräknas några av de lägsta egenfrekvenserna samt motsvarande svängningsformer. Figurerna visar den första respektive tredje svängningsformen.