Thermal analysis

In a thermal analysis heat conduction equations are used for the computation of temperatures and heat flow. Several different boundary conditions can be defined as prescribed temperatures, heat flow, heat transfer and heat radiation. Time dependent problems are said to be transient while steady-state are time independent. Computed temperatures can be used for the determination of deformations and stresses.

In a task, the temperature distribution is determined for a simplified axisymmetric model of a piston in a diesel engine. Computed temperatures are used for the determination of thermal stresses.  

En termisk analys är en värmeledningsberäkning där man erhåller temperaturfördelning och värmeflöde i en modell. För modellens randytor kan man specificera föreskrivna fasta randtemperaturer, värmeövergång, värmeflöde samt strålning. Beräkningar kan göras stationärt (ingen variation i tiden) och transient (variation i tiden). Beräknade temperaturer kan användas som indata för en efterföljande strukturanalys för bestämning av deformationer och spänningar.

Som uppgift beräknas temperaturfördelningen i en förenklad axialsymmetrisk modell av en kolv till en dieselmotor. De beräknade temperaturerna används därefter för att bestämma spänningar i kolven.